احمد خلیق آزمون وکالت سوالات آزمون وکالت آموزشگاه وکالت
جاریا
21 ساله از مشهد
درخواست دوستی
ارسال نامه
جاریا
1392/3/11 22:43:18

نقاشی های
زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 1 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 11 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 14 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 3 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 15 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 2 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 4 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 5 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 7 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 8 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 9 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

yasgroup.ir naghashi 10 نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست


جاریا
1392/3/11 22:40:47

کوچه ای بود ، نامش معرف
مردمانش با مرام از هر جهت ...

سیل آمد کوچه را ویرانه کرد
مردمانش را با جهان بیگانه کرد ...

هر چه در آن کوی بود از معرفت
شست و با خود برد سیل بی جهت ...
 
 
از تمام کوچه تنها یک نفر
خانه اش ماند و خودش جست از خطر ...
 
 
رسم و راه نیک هر جا بود و هست
از نهاد مردم آن کوچه است ...

چونکه در اندیشه ام اینگونه ای
حتم دارم بچهء آن کوچه ای ...
havva
 
[تصویر: 8kxyomwrmom5ycpgdkav.jpg]

جاریا
1392/1/8 20:05:56
 چه قدر زیبا

تبلیغات: